Data security and Terms

Adatvédelem ( hatályos: 2018. május 25 -től ) 1. Bevezető A www.wellnessandwine.hu - a továbbiakban: Honlap - üzemeltetője, WONDER-FIT KFT ( Székhely: 2440 Százhalombatta, Honfoglalás utca 19., Adószám: 24247214-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő ), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Az adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot nem tárol. Kapcsolatfelvétel céljából megadott email címet, valamint telefonszámot a szolgáltatások teljesítése után postafiókból és telefonból automatikusan törli. Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről. Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. Ajánlatkérés esetén Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja. 2. Az adatkezelés nyilvántartásba vétele WONDER-FIT KFT., mint Adatkezelő a személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( a továbbiakban: NAIH, vagy Hatóság). A Hatóság az adatkezelést az alábbi adatkezelési nyilvántartási számon vette nyilvántartásba: Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-105741/2016 3. Fogalom meghatározások A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.). A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az alábbi: 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 5. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges 6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik 7. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 8. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 9. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá 10. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 4. Felhasználók köre Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Honlap szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 5. A kezelt személyes adatok köre Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak: • Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve) • E- mail cím Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 6. Hírlevél Hírlevelet nem küldünk, emailcímet nem tárolunk. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az ajánlatkérésre felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában a szolgáltatás teljesítése után törli. Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük, és részére emailt a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza: • E-mailben: hello@wellnessandwine.hu Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatja át. 7. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja Adatkezelési célok: Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a termékértékesítés nyomon követése, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a rendeléséről tájékoztatást kapjon. A Honlap szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz, illetőleg személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével és a Honlapon történő regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelés jogalapja és módja: A szolgáltatás igénybevétele folytán történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezen hozzájárulást a Felhasználó a regisztráció elvégzésével adja meg. A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 8. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy WONDER-FIT KFT. (Székhely: 2440 Százhalombatta, Honfoglalás utca 19., Adószám: 24247214-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 9. Az Adatkezelés időtartama A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Honlap igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli. Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) / Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli. 10. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik. Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek. A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), E- mail cím. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában a szolgáltatás teljesítéséig. Az Adatkezelő a továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a társaság valamennyi adattovábbítását. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 11. Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását. A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein. Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni: E-mail cím: hello@wellnessandwine.hu A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein! A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. 12. Jogszabályoknak való megfelelés A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el. Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során: • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a www.wellnessandwine.hu honlapon felkínált programajánlatok igénybevételére Szolgáltató: WONDER-FIT KFT. Az ÁSZF hatálybalépésének időpontja: 2016. szeptember 1. 1. Általános adatok, elérhetőségek 1.1. A Szolgáltató adatai A www.wellnessandwine.hu honlapot üzemeltető, jelen ÁSZF feltételei szerint kizárólag programajánlatokat Szolgáltató neve: WONDER-FIT KFT. (továbbiakban: a Szolgáltató) A Szolgáltató székhelye: 2440 Százhalombatta, Honfoglalás utca 19. A Szolgáltató adószáma: 24247214-2-13 A Szolgáltató honlapjának címe: www.wellnessandwine.hu (továbbiakban: a Honlap) Tárhely és domain szolgáltató: Cégnév: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Székhely cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11. Levelezési cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11. Cégjegyzékszám: 08-09-016359 Adószám: 14315754-2-08 Közösségi adószám: HU14315754 (ellenőrzés) Bankszámlaszám: 10702019-47499405-51100005 (CIB bank) Telefon: +36 70 297 4811 Email: info@elin.hu A Honlapon található adatok, fotók, leírások a Szolgáltató tulajdonát képezik, ezért azok egyedi/tömeges összegyűjtése, lementése, tárolása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével lehetséges. 1.2. A Szolgáltató elérhetőségei, ügyfélszolgálat A Szolgáltató telefonszáma: +36 20 268 5664 A Szolgáltató e-mail címe: hello@wellnessandwine.hu A Szolgáltató az Igénybevevők kérdéseinek megválaszolására, reklamációik kezelésére nem tart fenn telefonos Ügyfélszolgálatot. A Szolgáltató kizárólag az 1. pontban rögzített e-mail címre, érkező leveleket munkanapokon fogadja és kezeli. 1.3. Panaszügyintézés: Fogyasztóvédelmi hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 235-0856 E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu 1.4. A Szolgáltató tevékenységére vonatkozó főbb jogszabályok: Polgári Törvénykönyv 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről Jogszabályszövegek elérhetőek innen: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso 2. Szolgáltatásra vonatkozó információk 2.1. Szolgáltatásra vonatkozó általános információk A Honlapon bemutatott szolgáltatások Magyarország területén érhetőek el. A Honlapon történő tájékozódás semmilyen formában nem minősül szerződésnek,ajánlatnak. A Szolgáltató az Igénybevevővel szemben a Honlapon bemutatott termékek – vele szerződésben álló - előállítóit, a szolgáltatások – vele szerződésben álló - nyújtóit nem képviseli ÁSZF feltételei szerint. A Honlapon történő tájékoztatás kizárólag információs célt szolgál. A Honlap és kapcsolattartás nyelve a magyar. A Honlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegű bruttó árak, azokat további adó nem terheli. A Szolgáltató a Honlapon terméket nem értékesít, szolgáltatást nem nyújt. A Honlapon feltüntetett Termékek és Szolgáltatások lényeges jellemzőiről az Igénybevevő a szerződés megkötése előtt e-mailben kérhet részletes információkat. Tekintettel arra, hogy a Honlapon bemutatott Szolgáltatások és Termékek alkoholtartalmú italok kínálását és/vagy árusítását foglalják magukban, a Szolgáltató tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére Szolgáltatást, Terméket nem értékesít. Amennyiben a Szolgáltató vagy a vele szerződésben álló közreműködő (így pl.: szállító, szolgáltatást nyújtó) nem tud kétséget kizáróan meggyőződni arról, hogy a Termék átvevője, a Szolgáltatás igénybevevője a tizennyolcadik életévét betöltötte, a Szolgáltató, illetőleg a vele szerződésben álló közreműködő köteles a teljesítést - az Igénybevevő költségére - megtagadni. A jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal. 2.2. A Honlapon kínált Szolgáltatások megrendelésének menete: Az Igénybevevő az igényelt szolgáltatás után e-mailben érdeklődhet. Ezt követően a Szolgáltató részletes tájékoztatást nyújt az elérhető programajánlatokról, azaz a bemutatott termékek – vele szerződésben álló - előállítóiról, a szolgáltatások – vele szerződésben álló – nyújtóiról. Fizetési feltételek: a Szolgáltatás (ok) díjainak fizetése a terméket és szolgáltatást nyújtó partnerek részére történhet az általuk megadott fizetési módokon. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előre összeállított programajánlatai után díjat számítson fel, melyet az Igénybevevő a Szolgáltatás felhasználása előtt a Szolgáltató részére köteles megtéríteni. Az egyes fizetési módokról, határidőkről, fizetési feltételekről, esetleges járulékos költségekről teljes körűen a Szolgáltató a partnerrel kötött szerződések megkötése előtt a tájékoztatja az Igénybevevőt. A Szolgáltató a díj kifizetését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki és küld meg az Igénybevevő rögzített e-mail címére. b.) A programajánlat díjának megfizetését a foglalás véglegesítését - követően a Szolgáltató a foglalásról az Igénybevevő által megadott e-mail címre a Szolgáltatás igénybevételhez szükséges valamennyi lényeges információt tartalmazó visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás az Igénybevevő foglalásának véglegesítésétől számított 48 órán belül az Igénybevevőhöz nem érkezik meg, köteles a hiányt írásban jelezni 24 óra elteltével, ha ezután sem érkezik meg, az Igénybevevő mentesül minden kötelezettség alól. c.) Amennyiben az Igénybevevő a véglegesített foglalást követően a szerződéstől el kíván állni, mert a Szolgáltatást (okat), valamely okból nem kívánja igénybe venni, foglalását a megadott partnerrel egyeztetve írásban lemondhatja. A foglalás lemondása esetén, a partner rendelkezései az irányadóak, melyről az igénybevevő kötelesen előzetesen tájékozódni. Alapesetben a Szolgáltatás(ok) időpontja előtti 7. nap 0. órája után a Felek úgy tekintik, hogy a Szolgáltatás(ok) teljesítése, előkészítése az Igénybevevő beleegyezésével megkezdődött. Az Igénybevevő által a Szolgáltatás(ok) időpontja előtti 7. nap 0. órája után történő lemondás esetén a Szolgáltató a felmerülő költségek 100%-ára jogosult. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt programajánlatot valamely okból nem tudja teljesíteni (pl.: a minimum létszámhoz kötött Szolgáltatás megvalósulásához szükséges létszám nem jön össze, stb.), a Szolgáltatás(ok) időpontja előtt jogában áll a foglalásokat törölni, illetőleg az Igénybevevő részére időpont módosításra ajánlatot adni. Amennyiben Igénybevevő a Szolgáltató módosítási ajánlatát annak megküldését követő 48 órán belül nem fogadja el, a foglalása törlésre kerül. A foglalás törlése esetén a Szolgáltató a már megfizetett díjak Igénybevevő részére történő visszafizetése iránt haladéktalanul intézkedik. 2.3. A Honlapon kínált Szolgáltatások vásárlásának menete: a.) Az Igénybevevő a programajánlatokat kupon formájában érheti el. Ezt követően foglalásait a közvetlen partnerekkel kuponkód megadásával egyeztetheti - a kupon darabszámának, a kupon megvásárlásához szükséges személyes adatainak megadásával, számlázási és szállítási címének megjelölésével, a fizetési mód kiválasztásával - és a kupon árának megfizetésével véglegesítheti. Az esetleges adatbeviteli hibákért felelősséget nem vállalunk. A Szolgáltató a kupont e-mail formájában küldi meg az igénybevevő megadott e-mailcímére a fizetést követő 24 órán belül. 2.4. Igénybevevő elállási joga A természetes személy Igénybevevő (továbbiakban: a Fogyasztó) a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat az alábbiak szerint: a.) a 2.2. pontnak megfelelő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától a 2.2. c.) pont rendelkezéseinek megfelelően. b.) a 2.3. pontnak megfelelő termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától a 2.3. pont rendelkezéseinek megfelelően. 2.5. Szavatosság, jótállás Ha a Fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Igényérvényesítés helye: a Szolgáltató 1.1. pontban megjelölt székhelye. A Szolgáltató a fogyasztó kifogásáról – a 49/2003. GKM rendeletnek megfelelő – jegyzőkönyvet köteles felvenni, és annak másolatát köteles a fogyasztónak átadni. A Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 2.6. Adatkezelés 2.6.1. A Szolgáltató az Igénybevevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét bizalmasan, a jelen ÁSZF 2.2. és 2.3. pont szerinti szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó árak, díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti. A Szolgáltató a jelen ÁSZF 2.2. és 2.3. pont szerinti szerződésekből származó árak és díjak számlázása céljából kezelheti a szerződések tárgyával kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A Szolgáltató a fent említetteken túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az előzőekben említett célokból kezelt adatokat a Szolgáltató törli a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén, valamint a számlázást követően. A hatályos és vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelő időszakra a Honlapon vásárolt termékekről, illetőleg megrendelt szolgáltatásokról készült számla adatai rögzítésre és tárolásra kerülnek. 2.6.2. Az Igénybevevőnek lehetősége van a Honlapon a Szolgáltató „hírlevelére” feliratkozni, ilyen esetben a Szolgáltató jogosult az Igénybevevő – hírlevél megküldéséhez szükséges – adatainak kezelésére. Az Igénybevevő bármikor jogosult leiratkozni a Szolgáltató hírleveléről. A leiratkozás lehetséges a hírlevélen minden alkalommal felajánlott leiratkozási lehetőség igénybevételével, illetőleg a Szolgáltató 1. pontban rögzített -mail címére továbbított írásos nyilatkozattal. 3. A Szolgáltató felelősségének korlátozása A Szolgáltató a Honlapon történő böngészéssel kapcsolatban feltételezi az Igénybevevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be: - az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat; - bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap akadálytalan működését és a vásárlást; - bármilyen vételi eszközben bekövetkező meghibásodás, bármely a kommunikációs vonalakon; - bármilyen adatvesztés; - bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése; - bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban. - Vis major esemény. VIS MAJOR: Vis majornak tekintendő a jelen ÁSZF vonatkozásában az olyan, a Felek által előre nem látható, s nem befolyásolható körülmény, amely a szerződés érvényessége alatt keletkezik, s hirtelen vissza nem fordítható, különleges esemény, részletesen: háború, lázadás, természeti csapás, járvány, tűz, sztrájk, bombariadó. Hirtelen jött olyan betegség, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatások megfelelő szinten való teljesítését akadályozza. Ha valamelyik fél a szerződéses kötelezettségeket nem tudja a Vis major bekövetkezte miatt betartani, haladéktalanul köteles írásban vagy más módon értesíteni a másik felet a vis major körülményeiről, annak elmúltáról.